Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Sanne Caelers Fysio Atelier

  1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Sanne Caelers Fysio Atelier en op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Sanne Caelers Fysio Atelier en haar cliënten. 1.2 Afwijkende voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
  2. Behandeling en verantwoordelijkheid 2.1 Sanne Caelers Fysio Atelier zal haar diensten op een professionele en deskundige wijze uitvoeren. 2.2 De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en volledige informatie over zijn/haar gezondheidstoestand en medische geschiedenis. 2.3 De cliënt stemt ermee in om de instructies en adviezen van de fysiotherapeut op te volgen en eventuele wijzigingen in zijn/haar gezondheidstoestand onmiddellijk te melden.
  3. Afspraken en annuleringen 3.1 Afspraken dienen tijdig te worden gemaakt en dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren of het niet verschijnen op een afspraak kan Sanne Caelers Fysio Atelier kosten in rekening brengen. 3.2 Sanne Caelers Fysio Atelier behoudt zich het recht voor om afspraken te annuleren of te verzetten indien dit nodig is vanwege onvoorziene omstandigheden.
  4. Betaling en facturatie 4.1 De tarieven van de diensten van Sanne Caelers Fysio Atelier worden duidelijk gecommuniceerd aan de cliënt. 4.2 Betaling dient te geschieden binnen de termijn vermeld op de factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 4.3 Bij niet-tijdige betaling behoudt Sanne Caelers Fysio Atelier zich het recht voor om incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen.
  5. Klachten en geschillen 5.1 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontstaan, schriftelijk aan Sanne Caelers Fysio Atelier te worden gemeld. 5.2 Indien een geschil ontstaat tussen Sanne Caelers Fysio Atelier en de cliënt, zullen beide partijen zich inspannen om tot een minnelijke oplossing te komen.
  6. Privacy en vertrouwelijkheid 6.1 Sanne Caelers Fysio Atelier behandelt persoonlijke gegevens van cliënten vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. 6.2 Gegevens worden alleen gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandeling of met toestemming van de cliënt.
  7. Aansprakelijkheid 7.1 Sanne Caelers Fysio Atelier is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de uitvoering van de diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. 7.2 Sanne Caelers Fysio Atelier adviseert cliënten om voorafgaand aan de behandeling te controleren of deze wordt vergoed door hun zorgverzekeraar.
  8. Wijzigingen en aanvullingen 8.1 Sanne Caelers Fysio Atelier behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. 8.2 Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden na schriftelijke mededeling aan de cliënt.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en zijn van kracht vanaf 01-02-2023.

× Stel hier je vraag!
Scroll to top